Villkor


1: Villkor, inledning
 1. Dessa villkor har tagits fram av Edge Loyalty UK Limited (företagsnummer 09950616) (”ELS” och ”vi” och ”oss” och ”vår”)

 2. Dessa villkor (”villkoren”) reglerar användningen av ditt förbetalda MasterCard-kort från Edge Loyalty UK Prepaid (”kortet”), vilket ELS ger dig tillstånd att använda i enlighet med dessa villkor.

 3. Detta kort har utfärdats åt oss av Paysafe Financial Services Limited (företagsnummer 04478861) (”utgivaren”), med licens från MasterCard International Incorporated. MasterCard är ett inregistrerat varumärke som tillhör MasterCard International Incorporated.

 4. Vi har rättigheterna till kortet (inklusive saldot) enligt vår överenskommelse med utgivaren. Vi ger dig emellertid rätt att använda kortet under de förutsättningar som anges i dessa villkor. Alla dina rättigheter, som rör kortet eller som följer av dessa villkor, gäller i förhållande till oss och inte gentemot utfärdaren, och du medger och godtar att utfärdaren inte bär något ansvar gentemot dig.

 5. Dessa villkor, inklusive bestämmelserna på kortets baksida, utgör den enda och fullständiga framställningen av avtalet mellan dig och oss, vad gäller användningen av ditt kort.

 6. Genom att [underteckna eller] använda kortet hos återförsäljare eller inköpsställe (”återförsäljare”) som har tillåtelse att ta emot kortet, samtycker [du och alla efterföljande innehavare] (”innehavaren”) (”du” och ”din”) av kortet [känd eller okänd] till att vara bunden av dessa villkor.

 7. Kortet får inte överlåtas och du ska inte låta någon annan person använda kortet.

 8. Denna överenskommelse faller under engelsk lag och under de engelska domstolarnas exklusiva jurisdiktion.

 9. Alla bestämmelser i detta avtal är ogiltiga om, och i den mån som, de strider mot lagen.

 10. I den händelse att någon bestämmelse i detta avtal avgörs vara olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer bestämmelsen att utelämnas eller anpassas i minsta möjliga mån, så att detta avtal i övrigt förblir i kraft och kan verkställas.

 11. Villkoren i denna överenskommelse kan från tid till annan ändras, när så krävs av utgivaren, ELS eller tillämplig lag. Vi kommer att ge åtminstone 60 dagars varsel om sådana ändringar genom att publicera en uppdaterad version av villkoren på activateacard.com, såvida inte lagen eller utfärdaren kräver att vi gör ändringen med mindre än 60 dagars varsel. Den uppdaterade versionen av villkoren kommer att ange vilket datum de träder i kraft.

 12. Den senaste versionen av dessa villkor finns tillgängliga på activateacard.com på nätet eller genom våra kontaktuppgifter nedan.

2: Användning av kortet
 1. Bruksanvisning för presentkortet står tryckt på kortets omslag. För att få hjälp att använda kortet kan du läsa vanliga frågor och svar på activateacard.com eller använda våra kontaktuppgifter nedan.

 2. Du ansvarar själv för att kontrollera din transaktionshistoria på nätet och att känna till det tillgängliga saldot. Du kan se saldot och transaktionshistoriken på activateacard.com eller via våra kontaktuppgifter nedan.

 3. Kortet är ett förbetalt, engångsladdat värdekort och inte ett kreditkort. Det kan inte laddas på nytt med ytterligare pengar.

 4. Kortet måste signeras [av dig] för att vara giltigt och kan endast användas i enlighet med detta avtal för att köpa varor och tjänster.

 5. Kortet kan användas för inköp som motsvarar eller understiger det tillgängliga saldot. Det (eventuella) återstående saldot betalas inte ut i kontanter till kortinnehavaren, men kan användas för att köpa andra varor och tjänster hos en återförsäljare.

 6. Transaktioner kan nekas av vissa handlare (till exempel för hasardspel eller av handlare som inte godtar förbetalda MasterCard-kort). Du medger och är medveten om att vi inte bär ansvar för att någon återförsäljare vägrar att godta kortet eller för en nekad transaktion, förutom då transaktionen nekats på grund av vårt eget handlande eller vår egen försumlighet.

 7. Kortet kan inte användas för att erhålla kontanter eller lösas in mot kontanter och det kan inte användas med kreditgräns, övertrasseringsskydd eller för autogiro eller återkommande överföringar eller avbetalningar.

 8. Du samtycker till att inte använda kortet hos någon återförsäljare som inte deltar i kampanjen eller som är otillåten, samt till att inte använda kortet för olagliga transaktioner.

 9. Vi eller utfärdaren kan begränsa eller förhindra kortets användning om misstänkt aktivitet upptäcks.

 10. Om kortet används för att köpa varor och tjänster i en valuta som avviker från det konto som kortet är knutet till, kommer transaktionens belopp att räknas om till kortkontots valuta den dag då vi får uppgifterna. För dylika transaktioner använder vi godkända omräkningskurser från MasterCard® (se www.mastercard.com/global/currencyconversion) vilka inte har fastställts av oss.

 11. Uppgifter om kortet, eller om transaktioner som gjorts med det, kommer att lämnas ut till tredje man närhelst lagen medger det och även när så krävs för kortets funktion och för att behandla transaktioner. En fullständig integritetspolicy återfinns på activateacard.com.

 12. Vid problem med ett inköp som gjorts med kortet, eller vid tvist med en återförsäljare, måste du vända dig direkt till den aktuella återförsäljaren. Om du inte kan lösa tvisten med återförsäljaren, kan du kontakta Edge Loyaltys kundtjänst.

3: Aktivering och utgångsdatum
 1. Kortet måste aktiveras inom en fastställd tidsperiod från utfärdandedatumet. Både utfärdandedatum och aktiveringsperiod anges på kortets omslag.

 2. För att aktivera kortet måste du gå till activateacard.com på nätet och ange kortets uppgifter.

 3. Efter aktiveringen kommer pengarna att vara tillgängliga senast kl. 12 följande bankdag.

 4. Om inte kortet aktiveras inom den fastställda aktiveringsperioden upphör det att gälla.

 5. Så snart det har aktiverats, är kortet giltigt till och med det ”VALID THRU”-datum som står tryckt på kortets framsida.

 6. ”VALID THRU”-datumet anger det år och den månad varefter det aktiverade kortet upphör att gälla.

 7. Utgångsdatumet är den sista dagen i den angivna månaden.

 8. Efter att kortets giltighetstid har gått ut, har du inte längre rätt till det belopp som motsvarar kortets återstående saldo. Vi kommer inte att meddela dig innan detta sker.

 9. Efter att kortets giltighetstid har gått ut, eller om kortet avslutats eller spärrats av ELS, kommer transaktioner på kortet att nekas och du kommer inte att kunna använda kortet.

4: Borttappade, stulna eller skadade kort
 1. Om kortet blir borttappat, stulet eller skadat, eller om du upptäcker något fel på kortet, ska du omedelbart kontakta ELS med hjälp av nedanstående kontaktuppgifter.

 2. Hantera kortet på samma sätt som kontanter. Om kortet blir borttappat eller stulet, går du miste om ditt anspråk på oss, vilket motsvarar det innehållna beloppet.

 3. Du ansvarar själv för alla transaktioner som görs på kortet, inklusive eventuella icke godkända transaktioner som kan bli följden om kortet blir borttappat eller stulet, förutom när det förekommit bedrägeri eller försumlighet hos vår personal eller våra företrädare.

 4. Vi är inte skyldiga att ersätta eller återbetala belopp för felaktigt använda, borttappade, stulna eller skadade kort, såvida vi inte har brutit mot något villkor eller någon garanti som följer av konsumentskyddslagstiftningen och som inte kan avtalas bort i dessa villkor. 

 5. Ersättningskort kommer inte att utfärdas såvida du inte kan uppvisa giltigt inköpsbevis, det fullständiga kortnumret, det skadade kortet (om kortet blivit skadat) och fullständig identifikation av dig själv.

 6. Du kommer inte att hållas ansvarig för några korttransaktioner som inträffar efter det att du informerat oss om förlusten eller stölden av kortet.

 7. Du kan bli åtalad om du framställer en bedräglig fordran mot oss, som rör en obehörig transaktion.

 8. Om våra påföljande undersökningar visar att någon omtvistad transaktion i själva verket godkänts av dig, gäller förutsättningarna i dessa villkor, och vi kommer inte att återbetala transaktionsbeloppet.

 9. Begäran om byte av kort kan avslås av ELS om vi misstänker bedrägeri eller annan olaglig aktivitet.

 10. Om bytet godkänns, kommer ett nytt kort att utfärdas, med samma belopp som det (eventuella) tillgängliga saldot på det utbytta kortet vid utbytestidpunkten.

 11. Du kanske måste betala en avgift vid byte av kortet.

 12. Du medger och godtar att ELS inte bär något ansvar för användningen av ett borttappat eller stulet kort, om du väsentligen brutit mot dessa villkor.

5: Ingen insättningsgaranti
 1. Du underrättas härmed och känner till att den brittiska insättningsgarantin inte omfattar kortet eller de disponibla medlen på kortet.

 2. Du underrättas vidare om och känner till att det inte finns något liknande system för att ersätta kortinnehavaren i händelse av att utfärdaren inte kan fullgöra anspråk som rör kortet eller detta avtal.

6: Kontakta oss
 1. För att få information om kortet, måste du känna till hela presentkortsnumret.

 2. Du kommer inte att få några kontoutdrag för kortet.

 3. Kontakta oss via e-post på support@activateacard.com eller via telefon på 0345 216 7421 (Storbritannien) eller +44 208 588 9922 (internationellt) om du vill fråga om utfärdandedatum, saldo eller transaktionshistorik, eller ställa en fråga som ännu inte besvarats bland våra vanliga frågor activateacard.com, eller om du har klagomål.