Warunki korzystania


1: Warunki korzystania – wprowadzenie
 1. Niniejsze warunki korzystania zostały opracowane przez Edge Loyalty UK Limited (numer spółki 09950616) („ELS” oraz „My”, „nas” i „nasze”)

 2. Niniejsze Warunki korzystania („Warunki korzystania”) regulują sposób korzystania przez użytkownika z przedpłaconej karty MasterCard Edge Loyalty UK („Karta”), do korzystania z której użytkownik jest upoważniony przez ELS zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.

 3. Niniejsza karta została wydana nam przez Paysafe Financial Services Limited (numer spółki 04478861) („Wydawca”) zgodnie z licencją od MasterCard International Incorporated. MasterCard jest zastrzeżonym znakiem towarowym MasterCard International Incorporated.

 4. Zgodnie z naszą umową zawartą z wydawcą przysługują nam prawa do Karty (w tym do jej salda). Upoważniamy jednak użytkownika do korzystania z naszej Karty na warunkach określonych w niniejszych Warunkach korzystania. Wszelkie prawa przysługujące użytkownikowi w odniesieniu do Karty na mocy niniejszych Warunków korzystania są prawami wobec nas, a nie wobec Wydawcy, zaś użytkownik potwierdza i przyjmuje, że Wydawca nie ponosi wobec niego żadnej odpowiedzialności.

 5. Niniejsze Warunki korzystania wraz z warunkami podanymi na odwrocie karty stanowią całe i jedyne porozumienie między nami a użytkownikiem w odniesieniu do korzystania z Karty przez użytkownika.

 6. [Podpisując lub] korzystając z Karty w sklepie detalicznym lub punkcie („Detalista”) uprawnionym do akceptowania Karty [użytkownik oraz wszyscy późniejsi posiadacze] („Posiadacz Karty”) („Użytkownik”) Karty [znani lub anonimowi] zgadzają się przestrzegać niniejszych Warunków korzystania.

 7. Karty nie można przenosić na inne osoby, a użytkownik nie może zezwalać innej osobie na korzystanie z Karty.

 8. Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa angielskiego oraz wyłącznej właściwości sądów w Anglii.

 9. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy są nieważne, jeżeli prawo wyraźnie ich zabrania, oraz w zakresie zabronionym przez prawo.

 10. Jeżeli dowolne postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem lub nieegzekwowalne, takie postanowienie zostanie skreślone lub skorygowane w minimalnie koniecznym zakresie, aby pozostałe postanowienia Umowy były w pełnej mocy.

 11. Warunki korzystania zawarte w niniejszej Umowie mogą każdorazowo ulec zmianie według wymagań Wydawcy, ELS lub obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie takie zmiany zostaną przekazane użytkownikowi z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem poprzez opublikowanie aktualnej wersji Warunków korzystania na stronie activateacard.com, chyba że zostaniemy zobowiązani przepisami prawa lub wymaganiami Wydawcy do wprowadzenia takiej zmiany w terminie krótszym niż 60 dni. W zaktualizowanych Warunkach korzystania podana zostanie data ich wejścia w życie.

 12. Najnowsza wersja Warunków korzystania jest opublikowana na stronie activateacard.com. Można ją też uzyskać pod podanymi poniżej danymi do kontaktu.

2: Korzystanie z karty
 1. Instrukcje korzystania z karty podarunkowej wydrukowane są w piśmie dołączonym do karty. Pomoc w zakresie korzystania z karty można uzyskać w naszym dziale FAQ na stronie activateacard.com lub pod adresami i numerami podanymi poniżej.

 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzanie swojej historii transakcji w Internecie i pamiętanie o dostępnym saldzie. Saldo i historię transakcji można sprawdzić na stronie activateacard.com lub pod adresami i numerami podanymi poniżej.

 3. Karta jest kartą przedpłaconą zasilaną jednorazowo, a nie kartą kredytową. Nie można jej doładowywać dodatkowymi środkami.

 4. Aby Karta była ważna, musi zostać podpisana [przez użytkownika], i można ją wykorzystać wyłącznie do zakupu towarów i usług zgodnie z niniejszą Umową.

 5. Karta może służyć do dokonywania zakupów poniżej lub do kwoty dostępnego salda, ale nie powyżej tej kwoty. Ewentualne saldo pozostałe po zakupie nie będzie zwracane Posiadaczowi Karty w gotówce, ale będzie możliwe do wykorzystania przy zakupie innych towarów lub usług od Detalisty.

 6. Transakcje u niektórych akceptantów mogą zostać odrzucone (np. u operatorów gier hazardowych lub u akceptantów, którzy nie przyjmują kart przedpłaconych MasterCard). Użytkownik zgadza się i rozumie, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za odmowę przyjęcia karty lub zrealizowania transakcji przez Detalistę, z wyjątkiem sytuacji, gdy transakcja została odrzucona w wyniku naszego działania lub zaniechania.

 7. Karty nie można wykorzystać do uzyskania gotówki ani wymienić na gotówkę. Nie można jej wykorzystać do zabezpieczenia linii kredytowej, zaciągnięcia debetu, ustawienia polecenia zapłaty ani dokonywania płatności za raty powtarzalne lub regularne.

 8. Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać Karty w punktach nieuczestniczących lub nieuprawnionych ani nie wykorzystywać Karty do dokonywania transakcji niezgodnych z prawem.

 9. W przypadku zauważenia podejrzanej aktywności my lub Wydawca możemy ograniczyć lub zablokować możliwość korzystania z Karty.

 10. Jeżeli Karta zostanie wykorzystana do zakupu towarów lub usług w walucie innej niż waluta powiązanego Konta Karty, wówczas kwota Transakcji zostanie przeliczona na walutę Konta Karty w dniu otrzymania przez nas danych transakcji. Do przeliczenia takiej Transakcji zastosujemy dopuszczalne kursy wymiany obowiązujące w MasterCard® (zob. www.mastercard.com/global/currencyconversion), które nie są ustalane przez nas.

 11. Informacje o Karcie lub o transakcjach dokonanych Kartą będą udostępniane osobom trzecim w zakresie dozwolonym prawem, a także w sytuacjach koniecznych do obsługi Karty i przetwarzania transakcji. Pełna polityka prywatności dostępna jest pod adresem activateacard.com.

 12. W razie problemów użytkownika z zakupem dokonanym za pomocą Karty lub sporu z Detalistą użytkownik zobowiązany jest do rozwiązania problemu bezpośrednio z danym Detalistą. W razie niemożliwości rozwiązania sporu z Detalistą użytkownik może skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Edge Loyalty.

3: Aktywacja i okres ważności
 1. Kartę należy aktywować w określonym terminie od daty wydania. Zarówno data wydania, jak i okres aktywacji podane są w piśmie dołączonym do Karty.

 2. Aby aktywować Kartę, użytkownik musi wejść na stronę activateacard.com i wprowadzić dane karty.

 3. Po aktywacji środki będą dostępne do godz. 12 (w południe) następnego dnia roboczego.

 4. Jeżeli Karta nie zostanie aktywowana w określonym terminie aktywacji, jej ważność wygaśnie.

 5. Po aktywacji Karta jest ważna do dnia wskazanego w polu VALID THRU (Ważna do) na awersie karty podarunkowej.

 6. Data VALID THRU zawiera miesiąc i rok ważności Karty po aktywacji.

 7. Ważność karty upływa ostatniego dnia podanego miesiąca.

 8. Po wygaśnięciu Karty użytkownik nie będzie miał prawa do korzystania z kwoty pozostałego dostępnego salda. Użytkownik nie zostanie powiadomiony w żaden sposób o wygaśnięciu Karty.

 9. Po wygaśnięciu, wypowiedzeniu lub zablokowaniu Karty przez ELS transakcje dokonywane Kartą będą odrzucane i korzystanie z Karty będzie niemożliwe.

4: Karty zgubione, skradzione lub uszkodzone
 1. W razie zagubienia, kradzieży lub uszkodzenia Karty albo zauważenia jakiegokolwiek błędu dotyczącego Karty użytkownik powinien skontaktować się niezwłocznie z ELS pod adresami i numerami podanymi poniżej.

 2. Kartę należy traktować jak gotówkę. Jeżeli Karta zostanie zgubiona lub skradziona, użytkownik traci możliwość wysuwania wobec nas roszczeń na kwotę równą wartości Karty.

 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie transakcje dokonane Kartą, w tym za wszelkie transakcje nieuprawnione będące skutkiem zagubienia lub kradzieży Karty, z wyjątkiem sytuacji, gdy doszło do oszustwa lub zaniedbania ze strony naszych pracowników lub agentów.

 4. Nie jesteśmy zobowiązani do wymiany lub zwrotu wartości Kart wykorzystanych w sposób nieuprawniony, zagubionych, skradzionych lub uszkodzonych, z wyjątkiem sytuacji, gdy doszło z naszej strony do naruszenia warunków lub rękojmi zgodnie z przepisami o ochronie konsumentów, których nie można wykluczyć w niniejszych Warunkach korzystania. 

 5. Karta zastępcza może zostać wydana wyłącznie po przedstawieniu odpowiedniego dowodu zakupu, pełnego numeru Karty, uszkodzonej Karty w przypadku jej uszkodzenia oraz pełnych danych identyfikacyjnych użytkownika.

 6. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za żadne transakcje dokonane Kartą po poinformowaniu nas o jej utracie lub kradzieży.

 7. Użytkownik może być ścigany w przypadku zgłoszenia nam niezgodnego z prawdą roszczenia dotyczącego nieuprawnionej transakcji.

 8. Jeżeli dalsze dochodzenie wykaże, że kwestionowana transakcja została dokonana za zgodą użytkownika, wówczas zastosowanie będą miały warunki określone w niniejszych Warunkach korzystania, a my nie dokonamy zwrotu kwoty takiej transakcji.

 9. ELS może odrzucić wnioski o wymianę karty, jeżeli będzie podejrzewać oszustwo lub innego rodzaju działalność niezgodną z prawem.

 10. W przypadku zgody na dokonanie wymiany zostanie wydana nowa Karta na kwotę salda Karty zastępowanej, dostępnego w momencie wymiany.

 11. Użytkownik może zostać obciążony opłatą za wymianę karty.

 12. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że ELS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z zagubionej lub skradzionej Karty, jeżeli użytkownik dopuści się rażącego naruszenia niniejszych Warunków korzystania.

5: Brak programu odszkodowań
 1. Niniejszym informujemy użytkownika, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Program odszkodowań za usługi finansowe nie obejmuje Karty ani dostępnych na niej środków.

 2. Ponadto, informujemy użytkownika, że nie istnieje żaden podobny program wypłaty odszkodowań dla Posiadaczy kart w przypadku niezdolności Wydawcy do zaspokojenia roszczeń związanych z Kartą lub niniejszą Umową.

6: Kontakt
 1. Do uzyskania informacji o Karcie użytkownik musi posiadać pełny numer karty podarunkowej.

 2. Użytkownik nie będzie otrzymywać wyciągów z Karty.

 3. W razie pytań dotyczących daty wydania Karty, dostępnego salda, historii transakcji, pytań nieuwzględnionych w naszej sekcji FAQ na stronie activateacard.com lub w razie reklamacji prosimy o kontakt e-mailem pod adresem support@activateacard.com lub telefonicznie pod numerami: 0345 216 7421 (w Wielkiej Brytanii) lub +44 208 588 9922 (dla klientów z zagranicy).