Vilkår og betingelser


1: Introduksjon for vilkår og betingelser
 1. Disse vilkårene og betingelsene er utarbeidet av Edge Loyalty UK Limited (registreringsnummer 09950616) («ELS» og «vi» og «oss» og «vår»)

 2. Disse vilkårene og betingelsene («vilkår og betingelser») styrer din bruk av Edge Loyalty UK forhåndsbetalte MasterCard-kort («kort») som du er autorisert til å bruke av ELS i henhold til disse vilkårene og betingelsene.

 3. Dette kortet er utstedt av Paysafe Financial Services Limited (registreringsnummer 04478861) («utsteder»), i henhold til en lisens fra MasterCard International Incorporated. MasterCard er et registrert varemerke som tilhører MasterCard International Incorporated.

 4. Vi har rettigheter til kortet (inkludert saldoen på det) i henhold til vår avtale med utstederen. Men vi autoriserer deg til å bruke kortet i henhold til disse vilkårene og betingelsene. Eventuelle rettigheter du har til kortet og i henhold til disse vilkårene og betingelsene er mot oss, ikke mot utstederen, og du samtykker i og godtar at utsteder ikke har noe ansvar ovenfor deg.

 5. Disse vilkårene og betingelsene, sammen med vilkårene på baksiden av kortet, utgjør den fullstendige og eksklusive avtalen mellom deg og oss om din bruk av våre kort.

 6. Ved å [signere, eller] bruke kortet i en butikk eller på et sted («forhandler») som er autorisert til å akseptere kortet [du og alle etterfølgende innehavere] («kortholder») («du» og «din») for kortet [kjent som anonym] samtykker i å være bundet av vilkårene heri.

 7. Kortet er ikke overførbart og du skal ikke la noen andre personer bruke kortet.

 8. Denne avtalen er underlagt engelsk lov og den eksklusive jurisdiksjonen til engelske domstoler.

 9. Alle deler av denne avtalen er ugyldige der det er uttrykkelig og i den grad det er forbudt ved lov.

 10. Hvis noen av bestemmelsene i denne avtalen er ulovlige eller ikke kan håndheves, vil den delen elimineres eller tilpasses i minst mulig grad, slik at de resterende delene av denne avtalen vil forbli i full effekt.

 11. Vilkårene og betingelsene i denne avtalen kan endres fra tid til annen etter ønske fra utstederen, ELS eller gjeldende lov. Vi vil gi deg minst 60 dagers varsel om noen slike endringer ved å publisere en oppdatert versjon av vilkårene og betingelsene på activateacard.com, med mindre vi er pålagt ved lov eller hvis utstederen foretar en slik endring med mindre enn 60 dagers varsel. Den oppdaterte versjonen av vilkårene og betingelsene vil oppgi fra hvilken dato de vil tre i kraft.

 12. Den nyeste versjonen av vilkårene og betingelsene legges ut på activateacard.com eller via kontaktinformasjonen nedenfor.

2: Kortbruk
 1. Instruksjoner for bruk av gavekortet er trykket på kortholderen. Hvis du trenger hjelp til bruk av kortet, kan du se vanlige spørsmål på activateacard.com eller via kontaktinformasjonen nedenfor.

 2. Du er selv ansvarlig for å sjekke transaksjonshistorikken på Internett og kjenne til tilgjengelig saldo. Du kan se saldoen og transaksjonshistorikken på activateacard.com eller via kontaktinformasjonen nedenfor

 3. Kortet er et forhåndsbetalt kort som ikke kan etterfylles. Det er ikke et kredittkort og saldoer kan ikke overføres til kortet.

 4. Kortet må være signert [av deg] for å være gyldig og kan bare brukes til å kjøpe varer og tjenester i samsvar med denne avtalen.

 5. Kortet kan brukes til å foreta et kjøp opp til eller under, men ikke over, den tilgjengelige saldoen. Den gjenværende saldoen (hvis noen) etter kjøpet vil ikke utbetales til kortholderen, men den kan brukes til å kjøpe andre varer eller tjenester hos en forhandler.

 6. Transaksjoner kan avvises hos noen utsalgssteder (som pengespilltilbydere eller forhandlere som ikke aksepterer forhåndsbetalte kort fra MasterCard). Du samtykker i og forstår at vi ikke er ansvarlige på noen måte hvis en forhandler nekter å godta kortet eller ved en avvist transaksjon, unntatt hvis transaksjonen avvises på grunn av en handling eller utelatelse fra vår side.

 7. Kortet kan ikke brukes til å skaffe kontakter, eller innløses i kontanter, og kan ikke brukes som en kredittgrense, kassakreditt, til direkteoverføringer, avtalegiro eller regelmessige betalingsavdrag.

 8. Du samtykker i at du ikke skal bruke kortet til ikke-deltagende eller uautoriserte utsalgssteder, og at du ikke skal bruke kortet til noen ulovlige transaksjoner.

 9. Vi eller utstederen kan begrense eller stoppe bruk av kortet hvis det brukes til mistenkelig aktivitet.

 10. Hvis kortet brukes til å kjøpe varer eller tjenester i en annen valuta enn valutaen kortets saldo står i, vil transaksjonsbeløpet konverteres til den valutaen kontoen står i på den dagen vi mottar informasjon om det. Vi bruker MasterCard®-autoriserte vekslingskurser som gjelder for slike transaksjoner (sewww.mastercard.com/global/currencyconversion) som ikke fastsettes av oss.

 11. Informasjon vil gis til tredjeparter om kortet, eller transaksjonene som utføres med kortet, der dette er tillatt ved lov, og også når det er nødvendig for å kunne bruke kortet og utføre transaksjoner. En fullstendig personvernserklæring kan du se på activateacard.com.

 12. Hvis du har problemer med et kjøp som er gjort med kortet, eller en uenighet med forhandleren, skal dette løses direkte med forhandleren som er involvert. Hvis du ikke klarer å løse uenigheten med forhandleren, kan du kontakte Edge Loyaltys kundeservice

3: Aktivering og utløp
 1. Kortet må aktiveres innen en angitt periode fra utstedelsesdatoen. Både utstedelsesdatoen og aktiveringsperioden er trykket på kortholderen.

 2. For å aktivere kortet må du gå til activateacard.com og oppgi kortinformasjon.

 3. Når kortet er aktivert, er saldoen tilgjengelig fra kl. 12.00 følgende virkedag.

 4. Hvis kortet ikke aktiveres innen den angitte perioden, vil det utløpe.

 5. Når kortet er aktivert, er det gyldig til VALID THRU-datoen som er trykket foran på gavekortet

 6. VALID THRU-datoen symboliserer måned og år for utløp etter aktivering

 7. Utløpsdatoen vil være den siste dagen i den angitte måneden.

 8. Etter utløp vil du ikke lenger ha rett til beløpet som tilsvarer gjenværende saldo. Vi vil ikke gi deg noe varsel før dette skjer.

 9. Etter at kortet er utløpt, avsluttet eller sperret av ELS, vil transaksjoner med kortet avvises og det kan ikke lenger brukes

4: Mistede, stjålne eller skadde kort
 1. Hvis kortet mistes, stjeles eller blir skadet, eller hvis du merker noen feil med kortet, må du kontakte ELS umiddelbart via informasjonen nedenfor

 2. Kortet ditt skal behandles som kontanter. Hvis kortet er mistet eller stjålet, har du ikke noe krav mot oss på et beløp som tilsvarer kortets verdi.

 3. Du er ansvarlig for alle transaksjoner som utføres med kortet, inkludert uautoriserte transaksjoner som kan være et resultat av at kortet er mistet eller stjålet, unntatt hvis det har vært bedrageri eller ved forsømmelse fra våre ansatte eller agenter.

 4. Vi har ingen plikt til å erstatte eller tilbakebetale en verdi som en følge av et misbrukt, mistet, stjålet eller skadet kort, unntatt der vi har brutt betingelser eller forpliktelser fastslått i forbrukerlovgivningen, som ikke kan utelukkes fra disse vilkårene og betingelsene. 

 5. Det vil ikke utstedes noe erstatningskort med mindre du kan fremlegge tilstrekkelige bevis på kjøpet, fullstendig kortnummer, det skadde kortet ved kortskade, og gyldig legitimasjon.

 6. Du vil ikke være ansvarlig for eventuelle korttransaksjoner som skjer etter at du har informert oss om at kortet er stjålet eller mistet.

 7. Du kan bli tiltalt hvis du fremmer ugyldige krav om uautoriserte transaksjoner til oss.

 8. Dersom eventuelle senere undersøkelser utført av oss viser at en omstridt transaksjon ble autorisert av deg, vil disse vilkårene og betingelsene gjelde, og vi vil ikke refundere transaksjonsbeløpet.

 9. Forespørsler om å erstatte et kort kan nektes av ELS hvis vi mistenker bedragersk eller annen ulovlig aktivitet

 10. Hvis en erstatning godkjennes, vil et nytt kort utstedes med et beløp som tilsvarer tilgjengelig saldo, hvis noen, på kortet ved erstatningstidspunktet

 11. Du kan bli belastet med et erstatningsgebyr

 12. Du godtar og samtykker i at ELS ikke vil bære noe ansvar for bruk av et mistet eller stjålet kort hvis du vesentlig har misligholdt noen av disse vilkårene og betingelsene

5: Ingen kompensasjon
 1. Vi er med dette informert om, og forstår at, Financial Services´ kompensasjonsordning ikke dekker kortet eller tilgjengelig saldo på kortet.

 2. Videre er du informert om, og forstår, at det ikke er noen ordning for å kompensere kortholdere i tilfeller der utstederen ikke er i stand til å tilfredsstille alle krav relatert til kortet eller denne avtalen.

6: Kontakt oss
 1. For å få tilgang til informasjon om kortet må du kjenne til hele gavekortnummeret.

 2. Du vil ikke motta noen kunngjøringer om kortet.

 3. Kontakt oss via e-post på support@activateacard.com eller telefon ved å ringe 0345 216 7421(UK) eller +44 208 588 9922 (Int’l). Hvis du har spørsmål om utstedelsesdatoen, tilgjengelig saldo, transaksjonshistorikk, må du stille et spørsmål som ikke er besvart i vanlige spørsmål på activateacard.com, eller hvis du har klager.