Vilkår og betingelser


1: Introduktion til Vilkår og Betingelser
 1. Disse Vilkår og Betingelser er blevet udarbejdet af Edge Loyalty UK Limited (selskabsnummer 09950616) (i det følgende benævnt “ELS” og “Vi” og “os” og “vores”)

 2. Disse Vilkår og Betingelser (i det følgende “Vilkår og Betingelser”) gælder for din brug af vores Edge Loyalty UK Prepaid MasterCard-kort (i det følgende “Kortet”), som Du har fået tilladelse til at bruge af ELS i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser.

 3. Dette Kort er udstedt til os af Paysafe Financial Services Limited (selskabsnummer 04478861) (i det følgende “Udsteder”), under licens fra MasterCard International Incorporated. MasterCard er et registreret varemærke tilhørende MasterCard International Incorporated.

 4. Vi har rettigheder til Kortet (herunder saldoen på det) i henhold til vores aftale med Udstederen. Vi giver Dig imidlertid tilladelse til at bruge vores Kort på de her anførte Vilkår og Betingelser. Alle rettigheder, Du måtte have i relation til kortet og i medfør af disse Vilkår og Betingelser, er overfor os og ikke overfor Udstederen, og Du anerkender og accepterer, at Udstederen ikke har noget ansvar over for Dig.

 5. Disse Vilkår og Betingelser udgør, sammen med betingelserne på bagsiden af kortet, den fuldstændige og eksklusive erklæring om enighed mellem Dig og os vedrørende brugen af vores Kort.

 6. Ved at [underskrive, eller] bruge Kortet i en detailforretning eller på et udsalgssted (i det følgende “Detailhandler”), som er bemyndiget til at acceptere Kortet, accepterer [Du og alle efterfølgende indehavere] (i det følgende “Kortholder”) (“Du” og “Dig” og “din” og “dit”) af Kortet [kendte eller anonyme] at være bundet af de heri anførte Vilkår og Betingelser.

 7. Kortet kan ikke overdrages, og Du har ikke tilladelse til at lade nogen anden person benytte Kortet.

 8. Denne Aftale henhører under engelsk ret og dermed under engelske retsinstansers enekompetence.

 9. Alle bestemmelser i denne Aftale er ugyldige, hvor det udtrykkeligt er anført, og i det omfang de er forbudt i henhold til gældende ret.

 10. Såfremt det for en bestemmelse i denne Aftale gælder, at den er ulovlig og umulig at håndhæve, fjernes denne bestemmelse, eller den justeres til et absolut minimum, således at denne Aftale i øvrigt fortsat vil have fuld retskraft og retsvirkning, og kan håndhæves.

 11. Vilkårene og Betingelserne i denne Aftale kan til enhver tid ændres som krævet af Udstederen, ELS eller gældende ret. Vi giver Dig mindst 60 dages varsel om alle sådanne ændringer ved at lægge en opdateret version af Vilkår og Betingelser op på activateacard.com, medmindre det ved lov eller af Udstederen kræves, at en sådan ændring skal foretages med mindre end 60 dages varsel. I den opdaterede version af Vilkår og Betingelser vil være angivet den dato, hvor den træder i kraft.

 12. Den seneste version af Vilkår og Betingelser lægges op online på activateacard.com eller via vores kontaktoplysninger nedenfor.

2: Kortbrug
 1. Anvisningerne for brug af dit gavekort er trykt på forsiden af kortomslaget. For hjælp med brug af dit kort henvises til vores OSS på activateacard.com eller vores kontaktoplysninger nedenfor.

 2. Du er ansvarlig for at tjekke din transaktionshistorik online og for at kende din disponible saldo. Du kan se saldoen og transaktionshistorikken på activateacard.com eller via vores kontaktoplysninger nedenfor

 3. Kortet er et forudbetalt kort, der kun kan påfyldes én gang. Det er ikke et kreditkort, og det kan ikke genpåfyldes.

 4. Kortet skal være underskrevet [af Dig] for at være gyldigt og kan kun bruges til køb af varer og tjenester i overensstemmelse med denne Aftale.

 5. Kortet kan anvendes til at foretage køb op til eller under, men ikke over den disponible saldo. En eventuel restsaldo efter køb vil ikke blive udbetalt i kontanter til kortholderen, men kan anvendes til køb af andre varer og tjenesteydelser hos en Detailhandler

 6. Transaktioner vil muligvis blive afvist hos nogle handlende (f.eks. forhandlere af spil eller forhandlere, der vælger ikke at acceptere forudbetalte MasterCard-kort). Du accepterer og forstår, at Vi ikke på nogen måde er ansvarlige for en Detailhandlers manglende accept af Kortet eller en afvist transaktion, undtagen hvor transaktionen er blevet afvist på grund af en handling eller undladelse fra vores side.

 7. Kortet kan ikke anvendes til at hæve kontanter eller indløses til kontanter og kan ikke bruges som kreditramme, til beskyttelse mod overtræk eller til direkte debitering, tilbagevendende eller løbende afdrag.

 8. Du accepterer ikke at bruge Kortet på udsalgssteder, der ikke deltager eller ikke er godkendte, og til ikke at bruge kortet til ulovlige transaktioner.

 9. Vi eller Udstederen kan begrænse eller stoppe brugen af Kortet, såfremt der registreres mistænkelige aktiviteter.

 10. Hvis et Kort anvendes til at købe varer eller tjenesteydelser i en anden valuta end den valuta, der er knyttet til den pågældende kortkonto, vil transaktionsbeløbet blive omregnet til kortkontoens valuta på den dag Vi modtager oplysninger om den. Vi anvender MasterCard® godkendte omregningskurser for en sådan transaktion (se www.mastercard.com/global/currencyconversion), som ikke er fastlagt af Os.

 11. Tredjeparter vil blive underrettet om Kortet, eller om transaktioner foretaget med Kortet, når som helst det er tilladt ved lov, og også hvor nødvendigt for at administrere Kortet og behandle transaktioner. Privatlivspolitikken kan ses i sin fulde ordlyd på activateacard.com.

 12. Hvis Du har et problem med et køb foretaget med Kortet, eller en tvist med en Forhandler, skal Du rette direkte henvendelse til den pågældende Detailhandler. Hvis Du ikke kan afgøre tvisten med Detailhandleren, kan Du kontakte Edge Loyaltys kundeservice

3: Aktivering og Udløb
 1. Kortet skal aktiveres inden for en fastlagt periode fra udstedelsesdatoen. Både udstedelsesdatoen og aktiveringsperioden står på kortomslaget

 2. For at aktivere Kortet skal Du gå ind på activateacard.com og indtaste kortoplysningerne.

 3. Når det er aktiveret, er midlerne disponible senest kl. 12.00 den næstfølgende arbejdsdag.

 4. Hvis Kortet ikke aktiveres inden for aktiveringsperioden, udløber det.

 5. Når Kortet er aktiveret, er det gyldigt frem til VALID THRU-datoen, der er trykt på forsiden af gavekortet

 6. VALID THRU-datoen angiver måneden og året for udløb efter aktivering

 7. Udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

 8. Efter udløbet vil Du ikke længere have ret til et beløb svarende til den disponible restsaldo. Vi giver Dig ikke noget varsel, før dette sker.

 9. Når kortet er udløbet, annulleret eller blokeret af ELS, afvises transaktioner på Kortet, og Du kan ikke bruge Kortet

4: Mistede, stjålne eller beskadigede kort
 1. Hvis Kortet mistes, stjæles eller beskadiges, eller hvis Du opdager en fejl i forbindelse med Kortet, skal Du straks kontakte ELS med de nedenfor anførte oplysninger

 2. Du skal behandle Kortet som kontanter. Hvis Kortet mistes eller stjæles, fortaber Du dit krav mod os for et beløb svarende til den lagrede værdi.

 3. Du er ansvarlig for alle transaktioner, der udføres på Kortet, herunder uautoriserede transaktioner, der kan forekomme, hvis Kortet mistes eller stjæles, undtagen hvor der er sket svig eller forsømmelighed fra vores ansattes eller agenters side.

 4. Vi har ikke nogen forpligtelse til at erstatte eller refundere beløb for misbrugte, mistede, stjålne eller beskadigede Kort, undtagen hvor Vi har overtrådt en betingelse eller garanti i henhold til loven om forbrugerbeskyttelse, der ikke kan undtages i disse Vilkår og Betingelser. 

 5. Der vil ikke blive udstedt et erstatningskort, medmindre Du fremlægger tilstrækkelig dokumentation for køb, hele kortnummeret, det beskadigede kort, samt fuld legitimation.

 6. Du er ikke ansvarlig for korttransaktioner, der udføres, efter at Du har underrettet os om tabet eller tyveriet af Kortet.

 7. Du kan retsforfølges, såfremt Du gør et svigagtigt krav vedrørende en uautoriseret transaktion gældende over for os

 8. Hvis efterfølgende undersøgelser fra vores side viser, at en omtvistet transaktion rent faktisk er blevet godkendt af Dig, finder betingelserne i disse Vilkår og Betingelser anvendelse, og Vi vil ikke refundere transaktionsbeløbet.

 9. Anmodninger om erstatning af et Kort kan afvises af ELS, hvis Vi har mistanke om svigagtig eller ulovlig aktivitet

 10. Hvis en erstatning godkendes, vil der blive udstedt et nyt Kort på den eventuelt disponible saldo på det erstattede Kort på erstatningstidspunktet

 11. Du vil muligvis blive opkrævet et erstatningsgebyr

 12. Du accepterer og anerkender, at ELS ikke bærer noget ansvar for brugen af et mistet eller stjålet Kort, hvis Du har gjort Dig skyldig i en væsentlig overtrædelse af disse Vilkår og Betingelser

5: Ingen erstatningsordning
 1. Du adviseres herved og forstår, at erstatningsordningen for finansielle tjenesteydelser ikke dækker Kortet eller de disponible midler på Kortet.

 2. Du adviseres yderligere og forstår, at der ikke findes nogen tilsvarende ordning til at kompensere Kortholdere i det tilfælde, at Udstederen ikke er i stand til at opfylde krav i forbindelse med Kortet eller denne Aftale.

6: Kontakt os
 1. For at få adgang til oplysninger om Kortet kræves det, at Du kender hele gavekortnummeret.

 2. Du vil ikke modtage opgørelser vedrørende Kortet.

 3. Kontakt os pr. e-mail på support@activateacard.com eller pr. telefon på 0345 216 7421(UK) eller +44 208 588 9922 (International), hvis Du ønsker at få oplyst udstedelsesdatoen, den disponible saldo, transaktionshistorikken, stille et spørgsmål, der ikke er besvaret i vores OSS på activateacard.com, eller hvis Du har klager.