Smluvní podmínky


1: Smluvní podmínky – Úvod
 1. Tyto Smluvní podmínky připravila společnost Edge Loyalty UK Limited (společnost číslo 09950616) („ELS“ a „my“ a „nás“ a „naše“)

 2. Tyto Smluvní podmínky („Smluvní podmínky“) upravují použití naší Předplacené karty MasterCard Edge Loyalty UK („Karta“), kterou můžete na základě oprávnění ESL v souladu s těmito Smluvními podmínkami používat.

 3. Kartu nám vydává společnost Paysafe Financial Services Limited (identifikační číslo společnosti 04478861) („Vydavatel“) v souladu s licencí od společnosti MasterCard International Incorporated. MasterCard je registrovaná ochranná známka společnosti MasterCard International Incorporated.

 4. Na základě smlouvy s Vydavatelem máme ke kartě práva (včetně zůstatku na ní). Udělujeme Vám ale povolení Kartu používat v souladu s těmito Smluvními podmínkami. Veškerá práva, která máte v souvislosti s Kartou a dle Smluvních podmínek, jsou vůči nám a ne vůči Vydavateli a vy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Vydavatel k Vám nebude mít žádné závazky.

 5. Tyto Smluvní podmínky, společně s podmínkami na zadní straně karty, představují úplnou a výhradní formulaci smlouvy mezi Vámi a námi ohledně použití Karty.

 6. Tím, že Kartu [podepíšete nebo] použijete v obchodě nebo na místě („Prodejce“), které je oprávněno Kartu přijmout, [vy a všichni následní držitelé] („Držitel karty“) („Vy” a „Vaše“) Karty [známí nebo anonymní] souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Smluvními podmínkami.

 7. Karta není přenosná a nesmíte povolit žádné jiné osobě Kartu použít.

 8. Tato Smlouva se řídí anglickým právem a výlučnou jurisdikcí anglických soudů.

 9. Všechna ustanovení této Smlouvy, která jsou zákonem výslovně zakázána, jsou neplatná, a to do té míry, do které jsou zákonem zakázána.

 10. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy bude shledáno nezákonným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení vyloučeno nebo upraveno v minimálním nezbytném rozsahu tak, aby Smlouva jinak zůstala v plné platnosti a účinnosti a vymahatelná.

 11. Smluvní podmínky této Smlouvy se mohou čas od času na požadavek Vydavatele, společnosti ELS nebo platných zákonů změnit. Pokud nějaké změny nastanou, minimálně 60 dní předem Vás vyvěšením na stránce activateacard.com na aktualizovanou verzi Smluvních podmínek upozorníme, pokud zákony nebo Vydavatel nepožadují provést změnu s kratším než 60denním upozorněním. Aktualizovaná verze smluvních podmínek bude obsahovat datum, od kterého jsou nové Smluvní podmínky účinné.

 12. Nejnovější verze Smluvních podmínek je dostupná na webové stránce activateacard.com nebo prostřednictvím kontaktních údajů níže.

2: Použití karty
 1. Pokyny k použití dárkové karty jsou vytištěny na letáku, na kterém Vám je karta zaslána. Potřebujete-li pomoc s použitím karty, přečtěte si Často kladené dotazy na webové stránce activateacard.com nebo použijte níže uvedené kontaktní údaje.

 2. Zodpovídáte za sledování historie transakcí online a znalost dostupného zůstatku. Zůstatek a historii transakcí získáte na webové stránce activateacard.com nebo prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 3. Karta je předplacená, jednorázově nabitá na určitou hodnotu, nejedná se o kreditní kartu a nelze ji tedy dobít dodatečnými prostředky.

 4. Aby byla Karta platná, musí být podepsaná [Vámi] a lze ji použít pouze na nákup zboží a služeb v souladu s touto Smlouvou.

 5. Kartu lze použít na nákup ve výši nebo do výše dostupného zůstatku, ne vyšší. Zbývající zůstatek (pokud nějaký bude) po nákupu nebude Držiteli vyplacen v hotovosti, ale lze ho použít na nákup dalšího zboží nebo služeb u Prodejce.

 6. Někteří obchodníci mohou transakce odmítnout (např. obchodníci s hazardními hrami nebo obchodníci, kteří Předplacené karty MasterCard nepřijímají). Souhlasíte s tím a přijímáte, že v žádném případě neneseme odpovědnost za to, když Prodejce odmítne Kartu přijmout nebo transakce bude odmítnuta, s výjimkou případů, kdy byla transakce odmítnuta z důvodu pochybení na naší straně.

 7. Kartu nelze použít na pořízení hotovosti a nelze ji použít pro získání úvěru, ochranu přečerpání nebo k přímému inkasu, nebo opakujícím se či pravidelným splátkám.

 8. Souhlasíte, že Kartu nepoužijete u žádného neúčastnícího se nebo neautorizovaného prodejce a že Kartu nepoužijete pro žádné ilegální transakce.

 9. Pokud jsou zaznamenány podezřelé aktivity, můžeme my nebo Vydavatel použití Karty omezit nebo zastavit.

 10. Pokud je Karta použita na nákup zboží nebo služeb v měně jiné než je měna souvisejícího Účtu karty, výše transakce se přepočítá na měnu Účtu karty v den, kdy o transakci obdržíme informace. Použijeme autorizovaný přepočet MasterCard®, který je pro takovou Transakci platný (viz www.mastercard.com/global/currencyconversion), který my nenastavujeme.

 11. Informace o Kartě a o transakcích budou předávány třetím stranám, je-li to povoleno zákony a je-li to nutné pro fungování Karty a zpracování transakcí. Úplné zásady ochrany osobních údajů si můžete přečíst na webové stránce activateacard.com.

 12. Pokud budete mít s nákupem pomocí Karty problém, nebo se dostanete do sporu s Prodejcem, musíte jednat přímo s příslušným Prodejcem. Pokud nedokážete spor vyřešit s prodejcem, můžete kontaktovat zákaznické oddělení Edge Loyalty Client Services

3: Aktivace a expirace
 1. Kartu je nutné aktivovat v určeném časovém období od data vydání. Jak datum vydání, tak aktivační doba jsou uvedeny na letáku ke Kartě, na kterém Kartu obdržíte.

 2. Chcete-li Kartu aktivovat, jděte na webovou stránku activateacard.com a zadejte požadované informace o kartě.

 3. Po aktivaci karty budou prostředky k dispozici nejpozději v 24:00 hodin následujícího pracovního dne.

 4. Pokud Kartu neaktivujete v daném aktivačním období, platnost Karty vyprší.

 5. Jakmile Kartu aktivujete, bude v platnosti až do data VALID THRU vytištěného na přední straně Dárkové karty

 6. Datum VALID THRU uvádí měsíc a rok expirace po aktivaci.

 7. Den vypršení platnosti bude poslední den uvedeného měsíce.

 8. Po vypršení platnosti již nebudete mít na částku odpovídající zbývajícímu dostupnému zůstatku právo. Předtím, než toto nastane, nebudete předem nijak upozorněni.

 9. Poté, co platnost Karty vyprší, je ukončena nebo blokována společností ELS, transakce na Kartě budou odmítnuty a Kartu nebudete moci použít.

4: Ztracené, zcizené nebo poškozené Karty
 1. Dojde-li ke ztrátě, zcizení nebo poškození Karty, nebo pokud zaznamenáte v souvislosti s Kartou jakékoli chyby, okamžitě kontaktujte společnost ELS pomocí níže uvedených údajů.

 2. S Kartou byste měli zacházet jako s hotovostí. Dojde-li ke ztrátě nebo zcizení Karty, ztratíte vůči nám nárok na částku odpovídající hodnotě uložené na Kartě.

 3. Odpovídáte za všechny transakce provedené na Kartě včetně všech nepovolených transakcí, ke kterým může dojít po ztrátě nebo zcizení Karty, s výjimkou případů, kdy došlo k podvodu nebo zanedbání ze strany našich zaměstnanců nebo zástupců.

 4. Nemáme žádnou povinnost vyplatit kompenzaci za zneužité, ztracené, zcizené nebo poškozené Karty, s výjimkou případů, kdy jsme porušili některou podmínku nebo záruku vyplývající z legislativy ochrany zákazníků, kterou nelze v těchto podmínkách vyloučit.  

 5. Náhradní Karta nebude vydána, pokud nepředložíte adekvátní doklad o nákupu, celé číslo Karty, poškozenou Kartu v případě poškozené karty a Vaši plnou identifikaci.

 6. Nebudete nést zodpovědnost za žádné transakce Kartou, ke kterým dojde poté, co jste nás informovali o ztrátě nebo zcizení Karty.

 7. Můžete být stíháni v případě, že vůči nám vznesete podvodný nárok za nepovolenou transakci.

 8. Pokud následná šetření, která provedeme, prokáží, že jste autorizovali spornou transakci, budou platit podmínky uvedené v těchto Smluvních podmínkách, nebudeme částku, která byla předmětem transakce, vracet.

 9. Požadavky na náhradní Kartu může společnost ELS odmítnout, pokud máme podezření na podvodné nebo jiné nezákonné aktivity.

 10. Pokud je výměna Karty schválena, nová Karta bude vystavena na výši dostupného zůstatku (je-li nějaký) na nahrazované Kartě k datu výměny.

 11. Může Vám být účtován poplatek za výměnu Karty.

 12. Souhlasíte s tím a přijímáte, že společnost ELS nenese žádnou odpovědnost za použití Karty, pokud závažným způsobem porušíte tyto Smluvní podmínky.

5: Žádný plán kompenzace
 1. Tímto Vás informujeme a vy přijímáte, že Karta ani na ní dostupné prostředky nejsou kryty kompenzačním plánem Financial Services Compensation Scheme (Kompenzační plán finančních služeb).

 2. Dále Vás informujeme a vy přijímáte, že neexistuje žádný jiný podobný plán, který by Držitele karet kompenzoval v případě, že Vydavatel není schopen uspokojit veškeré nároky vzniklé v souvislosti s Kartou nebo touto Smlouvou

6: Kontaktujte nás
 1. Pokud chcete získat informace o Kartě, musíte znát celé číslo dárkové karty.

 2. Ke Kartě Vám nebudeme zasílat žádné výpisy.

 3. Kontaktovat nás můžete e-mailem na support@activateacard.com nebo telefonicky na číslech 0345 216 7421(Velká Británie) nebo +44 208 588 9922 (mezinárodní), pokud potřebujete informace o datu vydání, dostupném zůstatku, historii transakcí, položit nám otázku, která není zodpovězena v Často kladených dotazech na webové stránce activateacard.com, nebo chcete-li vznést stížnost.